دوره‌های ویژه که به سفارش سازمان‌ها و ارگان‌ها آماده می‌شود.