در این دسته‌بندی، آزمون‌هایی قرار می‌گیرد که فاقد محتوای کمک آموزشی از طرف سامانه هستند.

این آزمون مخصوص کارکنان بهزیستی می باشد که در تاریخ 16 و 17 شهریور ماهبرگزار می شود و شامل 46 عضو است