در این دسته‌بندی، آزمون‌هایی قرار می‌گیرد که فاقد محتوای کمک آموزشی از طرف سامانه هستند.