دوره‌هایی که برای عموم فراد اعم از کارمندان و غیر، طراحی گردیده است.