کلیه‌ی دوره‌های آموزش کارکنان دولت در این مجموعه‌ی کلی طبقه‌بندی می‌شود