دوره‌های عمومی آموزش کارکنان دولت

دوره آموزشی عمومی ویژه کارکنان دولت با عنوان:

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها