شرح دوره:

  • تعاریف و مفاهیم ( استخدام ، انتصاب ، ماموریت ، انتقال ، ابلاغ و غیره )
  • آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن از جمله مقررات استخدام در شرکت های دولتی که مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شده اند
  •  انواع مرخصی و آیین نامه های مرتبط و حقوق و تکالیف کارکنان
  • شرایط احراز انتصاب ، ارتقاء ، انتقال و ماموریت
  • مقررات، بخشنامه و آیین نامه های اجرایی ویژه ایثارگران و خانواده های آنان
  • آشنایی با قوانین و مقررات استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری