• فصل اول:کلیات
  • فصل دوم :سازماندهی مناقصات
  • فصل سوم :برگزاری مناقصات
  • فصل چهارم : کميسيون معاملات
  • فصل پنجم : ترتیب تحویل
  • فصل ششم:مزایده