• فصل اول: تاریخچه قانون گذاری (سابقه شکل گیری ماده صد)

  • فصل دوم: متن ماده صد و تبصره 8 و 9 (وظایف شهرداری ها در رابطه با اجرای طرح مصوب توسعه شهر، وظایف دفاتر اسناد رسمی)

  • فصل سوم: تبصره یک و 10(اصول شهرسازی و بهداشتی ، تشکیلات و اختیارات دبیرخانه ، مراح رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری)

  • فصل چهارم: تبصره های 2،3،4،5،6 (مقررات فنی و کنترل ساختمان)

  • فصل پنجم: تبصره 7 (اصول فنی و استحکام بنا)

  • فصل ششم: تبصره 11 (شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی)