• فصل اول: قراردادها (اقسام عقود و قراردادها ، جایگاه قراردادها ، چگونگی تشریفات ، ترتیب و نحوه انعقاد قراردادهای عمومی)

  • فصل دوم: پیمان ها (پیمان ها و جایگاه پیمان در تقسیمات عقود ، تشریفات عمومی پیمان ها ، الزامات و تعهدات ، موارد فسخ)