• فصل اول: شناخت مفاهیم خدمات، خدمات شهری و مدیریت شهری و ضرورت آنها

  • فصل دوم: شناخت فرآیندهای خدمات شهری در جهان و ایران

  • فصل سوم: بازیابی خدمات و خدمات شهری

  • فصل چهارم: انواع تماس شهروندان/ مشتریان با مراکز خدمات شهری

  • فصل پنجم: رضایت مندی شهروندان

  • فصل ششم: کیفیت خدمات و ابعاد آن با تأکید بر خدمات شهری

  • فصل هفتم: راهبردهای پیشنهادی ارائه امور خدمات مطلوب ( شهری )