• فصل اول: مفاهیم

  • فصل دوم: ورود انواع اموال به شبکه شهرداری

  • فصل سوم: خروج انواع اموال از شبکه شهرداری

  • فصل چهارم: حفظ و نگهداری اموال شهرداری