• آشنایی با کمیسیون های شهرداری

  • نقش کمیسیون های شهرداری

  • آشنایی با اعضا و وظایف کمیسیون ها

  • نحوه تشکیل جلسات کمیسیون

  • تعارض رسیدگی به تخلفات اداری